Cathy Coëz

Previous India

India #05 Shakti 1980

Silkscreen print on found poster - 2007 - 89,7 X 67,3 cm